โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 13 ของประชากรโลกที่เสียชีวิต โดยทั่วโลก มีผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่า 18 ล้านคน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 9 ล้านคน ทุก ๆ 6 วินาที จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง  องค์การอนามัยโลกคาดว่าในปี 2563  ทั่วโลกจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 11 ล้านคน และกว่า 7 ล้านคนจะเกิดในประเทศกำลังพัฒนาทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงยา   โรคมะเร็งจัดเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยเช่นกัน จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบว่าตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา  มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ  โดยในปี 2552 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดจำนวน 56,058 ราย คิดเป็นอัตราการตาย เฉลี่ยวันละ 154 คน   ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมียาใหม่ๆจากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง แต่ผู้ป่วยไทยส่วนใหญ่ (ยกเว้นข้าราชการ) ก็ยังไม่สามารถมีโอกาสเข้าถึงยาดังกล่าวได้เลย ทั้งนี้เพราะราคายาที่ต้องใช้ต่อปีหรือคอร์สการรักษาสูงนับล้านบาท  โดยมูลค่ากลุ่มยารักษามะเร็งในตลาดโลกมีร่วม 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี  ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้ากลุ่มยารักษาโรคมะเร็งจากต่างประเทศล้วนๆโดยเมื่อปี 2553 ได้มีการนำเข้ากว่า 15,000 ล้านบาท  ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นและผลิตยาต้านมะเร็งชนิดขึ้นมาใช้ได้เองในประเทศ น่าจะสามารถช่วยลดการนำเข้า  เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้น และสามารถส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ

                เนื่องจากร่างกายของคนเราต้องเผชิญกับภาวะเครียดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงได้  โดยทั่วไปแล้ว เซลล์มะเร็งสามารถเกิดขึ้นในร่างกายได้ทุกขณะ แต่หากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถทำหน้าที่กำจัดมันทิ้งไปได้สำเร็จก็จะทำให้ไม่เกิดโรคร้าย  ดังนั้นการรักษาสุขภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา  ก็น่าจะสามารถยับยั้งหรือป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้  สารที่มีฤทธิ์เสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เป็นที่ทราบกันดี  ได้แก่ สารพอลิเมอร์ของคาร์โบไฮเดรท จำพวก เบต้ากลูแคน  ซึ่งมาจากส่วนประกอบของผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรฟังไจ ได้แก่ รา ยีสต์ และ เห็ด โดยสารเบต้ากลูแคนจัดเป็นสิ่งแปลกปลอมหากได้รับเข้าไปภายในร่างกาย ทำให้ถูกตรวจจับโดยระบบภูมิคุ้มกันและหลังการถูกย่อยเป็นพอลิเมอร์สายสั้น ก็พร้อมทั้งส่งผลกระตุ้นการทำงานของระบบดังกล่าวให้อยู่ในภาวะสมดุลและมีประสิทธิภาพสูงชึ้น   

                เมื่อเร็วๆนี้ (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์ สนับสนุนโดย TCELS  สัญญาเลขที่ TC/56 ) ทีมวิจัยสามารถเตรียมสาร SCC จำพวก soluble beta glucan/glycan (Hb-SBG) ได้จากเซรั่มน้ำยางพารา  โดย Hb-SBG มีมวลสารเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 3.7 kD และน่าจะประกอบด้วย เบต้ากลูแคน (β- 1,3/1,6-glucan)    ที่อาจสลายมาจากการผนังเซลล์เชื้อราหรือยีสต์หรือแคลโลสที่พบบริเวณช่องพลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata canals)ระหว่างเซลล์ต้นยาง   และ สาร SCC ประเภทไซโลกาแลคตูโรแนน (xylogalacturonan, XG) ที่อาจสลายมาจากส่วน  XG ของพอลิเมอร์เพคตินบริเวณผนังเซลล์ของต้นยาง  โดยทั่วๆไปสาร SCC  โดยเฉพาะชนิด β- 1,3/1,6-glucan  พบว่ามีคุณสมบัติเสริมสุขภาพระบบภูมิคุ้มกัน (immune modulator) ในมนุษย์เป็นอย่างดี สำหรับไซโลกาแลคตูโรแนน  ก็จัดอยู่ในกลุ่ม SCC ที่สลายมาจากพอลิเมอร์เพคติน ซึ่งก็ได้มีการรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของมะเร็ง  ทีมวิจัยพบว่า Hb-SBG มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง โดย สามารถทำให้ขนาดของก้อนมะเร็งที่เกิดขึ้นหลังการได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งปากมดลูก (CaSki) ในหนูทดลองนูดไมซ์สามารถยุบไปกว่า 80 % ภายใน 1 เดือน ในกลุ่มหนูที่ให้กิน Hb-SBG เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินน้ำกลั่นแทน   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Dorsal skin fold chamber model และการย้อมเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคทาง histoimmunochemistry ได้พบว่า Hb-SBG  มีกลไกการออกฤทธิ์หลายด้าน รวมทั้ง anti-angiogenesis, anti-proliferation, anti-inflammation และ apoptosis induction ที่เอื้อต่อการยับยั้งโรคมะเร็ง 

 

                  เห็ดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจเช่นเดียวกับยีสต์ เห็นที่นิยมบริโภคในประเทศมีกว่าสิบชนิด สำหรับ เห็ดหอมหรือ ชิตาเกะ (Lentinular edodes) นั้น ได้มีการรายงานถึงชนิดของสารสำคัญที่สามารถใช้ในการเสริมการรักษามะเร็งว่าเป็น สารเบต้ากลูแคน ที่มีชื่อเรียกว่า lentinan (5)  ส่วนเห็ดนางฟ้าซึ่งเชื่อว่ามีสรรพคุณต้ามมะเร็งนั้นเป็นเห็ดที่มีราคาถูกที่สุด โดยราคาขายส่งในตลาดไท (6) ประมาณ -35-40 บาทต่อกิโลกรัมสด  เมื่อเร็วๆนี้ทางทีมวิจัยได้นำเห็ดนางฟ้ามาสกัดสาร IBG (insoluble beta glucan)ที่ไม่ละลายในด่าง และทำให้เป็น SBG โดยการย่อยด้วยด้วยเอนไซม์ β-glucanase และ/หรือ chitinase จากเซรั่มน้ำยางพารา และนำไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งในสัตว์ทดลอง ซึ่งผลเบื้องต้นพบว่ามีศักยภาพในการต้านมะเร็ง  ทางทีมวิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทางด้านการแพทย์ต่อไป