โครงการการผลิตสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็งจากเห็ดนางฟ้าและการทดสอบความปต่อการบริโภคของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็งจากเซรั่มน้ำยางพารา  เป็นการเพิ่มมูลค่าใหม่ให้กับวัตถุดิบด้านการเกษตรที่มีมากมายภายในประเทศทั้งน้ำยางพาราและเห็ดนางฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสารต้านมะเร็งขึ้นใช้เองในประเทศ เป็นการลดรายจ่ายจากการนำเข้าและอาจสามารถเพิ่มรายได้โดยการส่งออกยาต้านมะเร็งได้ในอนาคต เป็นโครงการที่ต่อยอดที่มาจากงานวิจัยพื้นฐานทางชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงกับพันธกิจหลักของ TCELS ที่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้มีการลงทุนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และ เพิ่มศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย